Эрх зүйн баримт бичиг

Монгол Улсын хууль

Тагнуулын байгууллагын тухай

Гүйцэтгэх ажлын тухай

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай

Эрүүгийн хууль

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

Терроризмтой тэмцэх тухай

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай

Төрийн болон албаны нууцын тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай

Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай

Төрийн албаны тухай

Төрийн хяналт шалгалтын тухай

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай

Захиргааны ерөнхий хууль

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай 

Галт зэвсгийн тухай

Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай

Цөмийн энергийн тухай

Прокурорын тухай

Онц байдлын тухай

Цэргийн албаны тухай

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай

Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай

Архивын тухай

Авлигалын эсрэг

Хилийн боомтын тухай

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай

Улсын Их Хурлын тогтоол

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Засгийн газрын тогтоол

Улсын Дээд Шүүхийн тогтоол

Ерөнхий сайдын захирамж