МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Улс төрийн хэрэгт хэлмэгдсэн бол та дараах материал бүрдүүлнэ

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдсэн хүмүүсийн талаар хүсэлт гаргах бол тухайн хэлмэгдэгчийн овог, нэр, аймаг, сумын харъяалал, хэдэн онд хаанаас баригдсан, баригдах үед хамт байсан гэр бүлийн гишүүдийн нэрс, эрхэлж байсан ажил зэргийг тодруулан ирж хандах шаардлагатай.

Харилцах утас: 263095